برای افزایش ویژکی های برنامه و اضافه کردن قاری – ترجمه صوتی و.. به اپلیکیشن ضیاءالقرآن نیاز به حمایت مالی شما عزیزان داریم .
میتوانید هر مبلغ دلخواهی را به وسیله درگاه پرداخت از ایران به حساب مجموعه واریز نمایید .
کاربران خارج از کشور از دکمه ی پرداخت خارج از کشور استفاده نمایند.

ریال